مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

بیماری آمیوتروفیک لاترال اسکلروز یا بیماری نورون محرکه (Motor Neuron Disease= MND) بعلت گرفتاری نورون های حرکتی قشر مغز، ساقه مغز و نخاع با علت ناشناخته پدید می آید و اغلب در سنین 65 تا 75 سالگی ظاهر می شود. ندرتاً در جوانان و بعضا بطور ارثی (5-10 درصد موارد) پدید می آید. شیوع آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است و در حدود یک تا دو درصدهزار می باشد. از بروز علائم تا فلج کامل دوره بیماری تقریبا 3 سال بوده و ندرتاً 5 تا 10 سال ادامه می یابد.

علت بیماری

شرایط اقلیمی و تغذیه ای در بروز بیماری موثر شناخته نشده است. اثر تماس طولانی با حوزه مغناطیسی قوی و فعالیت های ورزشی سنگین در بروز بیماری مشکوک بوده است. همچنین مواد غذایی گلوتومات، سموم و سیگار احتمالا در بروز بیماری دخیل می باشد. بیماری در تعدادی از سربازان آمریکایی که در جنگ خلیج فارس شرکت کرده بودند مشاهده شده است. زیادی بعضی از المانها مانند منگنز، سرب، آلومینییوم، سیلینیم و … در آب و غذا شاید در بروز بیماری نقش داشته باشند. در مورد علل ویروسی و اختلال ایمنی و مسمومیت ها سالها تحقیق بعمل آمده و هیچ کدام تایید نشده است. چشمگیرترین یافته در سالهای اخیر کشف ژن SOD-1 (ژن مس/روی سوپراکسیددسموتاز1-) و ژن های APOE/ ALSIN/ SMN در حدود 20 درصد بیماران ALS بخصوص در نوع ارثی و نوع جوانان بوده است. آسیب سلولی بعلت زیادی گلوتومات و رادیکالهای آزاد با استرس اکسیداتیو پدید می آید. گلوتامات ترکیب اسید آمینه با عملکرد تحریکی قوی در مراکز عصبی بطور طبیعی وجود داشته و زیادی آن باعث مسمومیت نورونی و آسیب سیناپس ها می گردد. در مسمومیت با موادی نظیر نخود(Chick Peas)  و در بیماری Lathyrism (مسمومیت مواد تمیز کننده چرم) آسیب سلول های حرکتی مراکز عصبی به علت زیادی گلوتامات پدید می آید. در ALS با کم شدن بازجذب گلوتامات (برداشت مجدد) از سیناپس ها میزان گلوتامات آزاد در مایع نخاع و خون زیاد می شود. تحریک زیادی غشاء نورون ها باعث انتقال زیاد کلسیم به داخل سلول ها و تشدید فعالیت گزانتین اکسیداز، فسفولیپداز و نیتریک اکسید و نهایتا موجب آسیب میتوکندریها می شود.

اختلال ایمنی در 10-15 درصد بیماران مبتلا ALS با گاموپاتی میتوکندریال و افزایش ستیوکین ها مشاهده شده است. در سایر بیماری های مراکز عصبی، ویروس ها از طریق ایجاد اختلال ایمنی به نورون های حرکتی آسیب می رسانند ولی هر گونه تحقیقات در مورد علت یابی و درمان ALS از طریق تغییرات ایمنی بی نتیجه بوده است.

اختلال در نوروفیلمنت ها و میکروتوبولها بعلت تغییر در زنجیره پروتئینی پری فرین داخل سلول و آکسونهای سلولهای شاخ قدامی نخاع بیماران ALS وجود دارد. موتاسیون ژن Tau باعث تولید پروتئین خاص در میکرتوبول ها در نورون های مغز و نخاع بیماران مبتلا به کمپلکس بیماری دمانس فرونتوتمپورال ، پارکینسون و ALS میگردد. این ژن در کروموزوم 17 قرار دارد.

علائم بالینی

بیماری مدتها قبل از اینکه علائم بالینی بروز کند شروع شده و رشته های عضلانی اندامها و زبان تحریکات خودبخودی بعلت دنرواسیون نشان می دهد. شروع علائم ابتدا موضعی بوده سپس منتشر می گردد. از نظر بالینی اغلب علامت در یک اندام شروع شده و بعدها در سایر اندامها ظاهر میشود. در 25 درصد موارد بیماری از ناحیه حلق و زبان (بولبر) شروع می شود و در بعضی دیگر بیماری از قسمت های انتهایی اندامها شروع می شود و شبیه علائم نوروپاتی تظاهر می کند. در یک درصد موارد هم ضعف عضلانی در عضلات تنفسی و قفسه سینه بروز می نماید. در 10 درصد موارد فلج شبیه شلی دوطرفه بازوها و دستها جلب توجه میکند. با پیشرفت تدریجی بیماری مشکل انجام اعمال مربوط به حرکات دستها و فوت دراپ (افتادگی پاها) و مشکل تکلم و ضعف صدا و بلع و نیز گریه و خنده بی اختیار (فلج کاذب سودوبولبر) وجود دارد. گرفتگی عضلات اندامها و پرش ریز عضلات (فاسیکولاسیون) در معاینه مشاهده می شود. مشکل بلع موجب سوء تغذیه و لاغری و آسپیراسیون غذا و مایعات به راههای تنفسی گردیده، ضعف عضلات پشت گردن باعث افتادگی سر به طرف سینه شده، در مرحله پیشرفته تنگی نفس باعث اختلال خواب می گردد و ناتوانی بیمار موجب افسردگی می شود. در بعضی موارد که بیماری ALS با دمانس فرونتوتمپورال همراه است اختلال تکلم و اختلال حافظه و شناخت بهمراه سایر علائم وجود دارد و در MRI مغزی تحلیل نواحی فرونتوتمپورال مشاهده می شود.

در بیماران ALS با علائم توام با دژنرسانس سیستمیک، اختلال اعصاب اتونوم، اکستراپیرامیدال، فلج حرکات چشم و اسفنکتر مشاهده میشود.

یافته های پاراکلینیکی

محض رد سایر بیماریها که علائم شبیه ALS ایجاد می کنند، انجام آزمایش های شمارش خون، سطح B12 سرم عناصر بیوشیمی خون، CPK، HIV، TSH، و PTH (هورمون پاراتیروئید) و بررسی های لازم در رابطه با رد بیماریهای بدخیمی و میاستنی گراو بعمل می آید.

در ALS افراد جوان بررسی ژنتیک از نظر ژن SOD-1، درموارد مشکوک به بیماریهای التهابی و عفونی و در CIDP (پلی نوروپاتی دمیلینیزان مزمن التهابی) و لنفوم امتحان مایع نخاع لازم است. بیوپسی عضله کمک تشخیصی نمیکند. در بررسی الکترو فیزیولوژی هدایت عصبی حسی و حرکتی طبیعی است. بعلت کاهش تعداد اکسونها ممکن است دامنه CAMPS کاهش پیدا بکند.

الکترو میوگرافی (EMG) در تشخیص ALS کمک شایسته می کند. امواج خودبخود ناشی از تحریک عضله بعلت دنرواسیون بصورت فیبرولاسیون و امواج شارپ مکرر مشاهده می شود و در انقباض ارادی واحدهای حرکتی بصورت کمپلکس های بزرگ با دامنه و ولتاژ زیاد در بیشتر عضلات مشاهده می شود.تست EDX حداقل بایستی در 3 ناحیه از 4 منطقه زبان، گردن، توراکس و کمر بعمل آید. EMG بهتر است از عضلات زبان، اندام ها و عضلات پارا اسپینال انجام بگیرد. جهت رد دیگر بیماریهای مغز و نخاع MRI در همه بیماران ALS بعمل می آید. فقط در موارد ALS با دمانس فرونتوتمپورال، آتروفی مغز مشاهده می شود. در MRI فانکشنال Proton D.W اختلال سیگنال در کپسول داخلی همیسفرها در بیماری ALS مشاهده می شود. تکنیک Magnetization Transfer Ratio در تشخیص بیماری نورون محرکه فوقانی قبل از بروز علائم بالینی کمک کننده است. در MR Spect کاهش NAA (ان آستیل آسپارت) نسبت به کولین و کراتین در قشر مغز مشاهده می شود.

تشخیص

در مرحله پیشرفته بیماری علائم مشخص بالینی به تشخیص قطعی منتهی می شود. در مراحل اولیه بیماری تشخیص های احتمالی و محتمل کم و کاذب مطرح می شود.تشخیص قطعی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در سه ناحیه یا بیشتر وجود داشته باشد. تشخیص احتمالی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در دو ناحیه وجود داشته و تشخیص با احتمال کم موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی هر دو در یک ناحیه و یا هر کدام در دو ناحیه مجزا وجود داشته باشد. EDX منتشر به تایید بیماری کمک می کند. سیر پیشرونده بیماری در طول ماهها به تشخیص نهایی منتهی می شود.

تشخیص افتراقی بیماری ALS یا بیماریهای متعدد مراز عصبی با گرفتاری نورون محرکه فوقانی یا تحتانی توام یا مجزا مطرح می گردد. در مواقع گرفتاری نورون محرکه فوقانی نوع PLS (Primary lateral Sclorosis) این بیماری، پاراپارزی اسپاستیک فامیلی، بیماری های دژنراتیو مغزی و نخاعی (لکو یستروفی ها و اسپینوسربلارآتروفی و …)، بیماری های عفونی (…,HIV, syphilis) و آنسفالوپاتی های متابولیک و اتوایمیون مطرح می شود. در گرفتاری نورون محرکه تحتانی بیماری های اسپینو موسکلارآتروفی و رادیکلوپاتی و سندرم لمبرت ایتون در تشخیص افتراقی قرار میگیرد.

آرتروز گردن با گرفتاری ریشه های گردنی و نخاع، با علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی از موارد مهم تشخیص افتراقی با ALS می باشد.اهمیت تشخیص موقعی بیشتر است که این دو بیماری توام باشد. در دیسکوپاتی گردن اختلال دفع ادرار و علائم ستون خلفی نخاع وجود دارد. از دیگر مواردی که علائم توام نورون محرکه فوقانی و تحتانی را ایجاد می کند مننژیم فورامن مگنوم و سیرنگومیلی است. در بیماری MS علائم نورون محرکه فوقانی و در CIDP علائم نورون محرکه تحتانی و ریشه ای (رادیکلوپاتی) وجود دارد. در بیماری فلج پیشرونده حلق و میاستنی گراف و سکته مغزی ناحیه بولبر، هر کدام علائم و سیر بیماری مربوطه را دارند. در بیماریهای آتروفی اسپینوسربلار کمبود Hex-A تعیین کننده تشخیص است. بیماریهای داخلی متعدد مثل هیپرتیروئیدی در افراد پیر، هیپرپاراتیروئیدی و کمبود ویتامین B12 علائمی شبیه ALS ایجاد می کند. فاسیکولاسیون خوش خیم بعضا مشکل تشخیص با ALS را پیش می آورد.

درمان

Rilutek ترکیب آنتی گلوتامیت به مقدار 50 میلی گرم دوبار در روز بعنوان یک ترکیب آنتی گلوتامیت بطور خفیف در کند کردن سیر بیماری موثر است. به جهت قیمت گزاف و تاثیر کم از این درمان استقبال زیادی بعمل نیامده است. سایر آنتی گلوتامیت ها عبارتند از لاموتریژن، گاباپنتین، دکسترومتورفان و توپیرامات. داروهایی مانند آنتی اکسیدانها (ویتامین E)، کراتین، کلسیم کانال بلوکرها عموما بدون تاثیر می باشند. ژن درمانی و تزریق ایستم سل در این بیماری هنوز موفق نبوده است. Co Q 10، مینوساکلین و سایر آنتی بیوتیک ها بطور تجربی استفاده شده است و نتایج آن در حال بررسی است. درمانهای حمایتی مثل فیزیوتراپی، کمک های روانپزشکی، گفتار درمانی و تمرینات تنفسی، تغذیه مناسب با کنترل وزن و در نهایت استفاده از لوله گاستروستومی (PEG) ضرورت پیدا می کند.

شرح مورد بیماری

مرد 47 ساله بازنشسته از کار دفتری، راست دست، وزن 72 کیلو، قد 180 سانتی متر، بعلت لاغر شدن و ضعف پیشرونده عضلات دست چپ که از دو سال پیش شروع شده بود مراجعه نمود. سابقه تصادف یا بیماری عمده ای مانند دیابت، فشار خون و بیماریهای مفصلی در سابقه بیمار وجود نداشت. از اختلال حس و درد و اختلال تعادل  حافظه و تکلم شکایت نداشت.

در معاینه عمومی علائمی از بیماریهای داخلی مشاهده نشد.در معاینه نورولوژیک: ته چشم و حرکت چشم ها و عضلات صورت و زبان و حلق طبیعی بود. اختلال حس در صورت و حلق وجود نداشت. رفلکس چانه (Jaw Jerk) طبیعی، رفلکس کف دست-چانه (پالمومنتال) فعال نبود. در زبان آتروفی و فاسیکولاسیون وجود نداشت. عضلات کمربند شانه در هر دو طرف از نظر حجم عضلات و قدرت طبیعی بود. آتروفی مختصر عضلات بازو و ساعد نسبت به طرف راست مشاهده شد. قدرت فلکسیون و اکسانسیون عضلات دو سر و سه سر حدود 20 درصد نسبت به طرف راست کم بود. عضلات تنار و هیپوتنار و بین استخوانی دست چپ در حد شدید تحلیل رفته بود و قدرت اکستانسیون و اداکشن انگشتان در حدود 5/1 تا 5/2 بود. رفلکسهای وتری فلکسیون انگشتان، براکیورادیکال، بی سپس و ترسپس در حدود 5/3 و در طرف راست در حدود 5/2 فعال بود. در عضلات بازو و ساعد چپ فاسیکولاسیون کمی مشاهده شد. در اندام های فوقانی و تحتانی همه حس ها طبیعی بود و در اندامهای تحتانی ضعف و آتروفی وجود نداشت و رفلکسها قرینه بود. رفلکس کف پا در هر دو طرف فلکسوربوده است. علائم اختلال اکستراپیرامیدال، اعم از ترمور، رژیدیته و عدم تعادل و علامت رومبرک وجود نداشت. آزمایش روتین خون، شمارش و بیوشیمی از جمله کلسیم، CPK، TSH، CRP، آنزیم های کبد طبیعی بود. در بررسی الکتروفیزیولوژی هدایت اعصاب حسی و حرکتی در همه اندامها طبیعی بود. در EMG فیبریلاسیون در دست چپ 3+ ، و در بقیه اندام ها (1~2)+. در همه اندام ها فاسیکولاسیون 1+ و P.S.W در اندام های فوقانی (1~2)+ و در پاها منفی بوده است. MUP,s بزرگ در همه اندام ها مشاهده شده بود. MRI فقرات گردن دیسک خفیف C4-C5 و C5-C6 را نشان داد، علائمی از میلوپاتی وجود نداشت و CT مغز طبیعی بود. این مورد ALS از نظر گرفتاری محدود در یک اندام و سیر بالینی آهسته در سن نسبتا پایین جالب توجه بوده و ضمن شروع درمان های آنتی گلوتامیت (دکسترومترفان، گابا پنتین، سولفات روی، COQ10)

بیمار پس از 3 ماه  و با تشدید سیر بیماری و با علائم منتشر بیماری در اندام ها بدون گرفتاری عضلات حلق و زبان مراجعه نموده است.

در مراجعه بعدی، 3 ماه بعد از آخرین مراجعه تشدید علائم عضلانی و عصبی در اندام ها و شروع علائم بیماری در زبان و حلق مشاهده شد.

انتظار جلب نظرات همکاران صاحب نظر در جهت کمک به این بیمار را دارم.

92-2-16
فرستاده شده در ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ در ۹:۴۲ ب.ظ | در پاسخ به شیرین.
با سلام ، در مورد تشخیص ALS مسائل چند قابل توجه است:
۱- شیوع بیماری یک تا دو در صد هزار جمعیت است.
۲- به جهت وجود صرفآ علائم حرکتی بدون هیچگونه علائم حسی و شناختی و هیچ نوع تغییرات در اسکن مغز و نخاع، در شروع بیماری تشخیص ALS مشکل است.
۳- در مواردی در مرحله شروعی این بیماری به جهت توآم بودن آن با آرتروز گردن و دیابت و پارکینسون علائم ALS به حساب این بیمایها گذاشته میشود.
۴- نظر به اینکه این بیماری غیرقابل علاج است هیچ پزشک قبل از خاطرجمعی کامل از تشخیص دوست ندارد خبر ناگوار را به بیمار و اطرافیان اعلام کند.
۵- در خیلی از کشورها از جمله در آمریکا انجمن بیماران آ ال اس فعال وجود دارد ، انتشارات متعدد و با تبادل اخبار پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی و مسائل اجتماعی و صدها موضوعات دیگر را در اختیار افراد علاقمند میگذارند. امید است در ایران جامعه آ ال اس با اشتراک بیماران و خانواده ها و پزشکان و علاقمندان تشکیل شود و بتواند سطح آگاهی و امکانت تشخیصی و درمانی را بالا ببرد.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

424 Responses to مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

 1. رسول می‌گوید:

  با تشکر از پاسخگویی شما جناب آقای دکتر من ۲۸سال دارم آیا این بیماری دراین سنین شایع است؟دایی اینجانب شش سال این بیماری راداشتندودرمنزل مابستری بودندومتاسفانه سال قبل به رحمت خدا رفتند باتوجه به آشنایی بااین بیماری بسیارازآن میترسم البته میدانم که این بیماری بسیارفراگیرنیست

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   خوشبختانه این بیماری نادر است غالبآ ارثی و فامیلی نیست مسری نیست و اغلب در سنین بالاتر از 60 سال ظاهر میشود.

 2. مریم می‌گوید:

  اقای دکترمن پای چپم خیلی سنگینه 19سالمه بعضی وقتاراه رفتن سخت میشه الان یک ماه هستش نظرشماچیه؟

 3. رسول می‌گوید:

  جناب آقای دکتربنده مدتی است درتمامی قسمت بدنم پرشهای عضلانی دارم البته بامصرف داروهای ضداسترس که قبلا خدممتتان عرض کردم پرشها کمترشده ودرزمانی که مشغول به کاروسرگرم باشم آنهارا حس نمیکنم ولی درشب ها آزاردهنده میشوند وهمینطورگاهی پرش گوشه پلک چشم وازاین بابت بسیار نگرانم وباخواندن دیدگاهها نگرانی ام چندبرابرشده است شما چه راهکاری راپیشنهاد میفرماییدآیا این علایم جنبه روان تنی دارد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای کنترل مشکل روان تنی که نوعی وسواس است نیاز به پیگیری معالجه طولانی مدت تحت نظر روان پزشک است.

 4. سحر می‌گوید:

  جناب آقای دکتر من 3 سال و نیمه که از دردهای سر / دهان/ دندان و گوش شدیدا رنج میبرم. همان موقع یعنی 3 سال پیش mri هم رفتم ولی گفتن مشکلی نداری. موقع درد غدد لنفاوی من ورم میکنه و حس خفگی به من دست میده. به پزشک مراجعه کردم. عکس های مختلفی از دندان گرفتن ولی مشکل جدی نبود. سونوگرافی غدد لنفاوی زیر گلو رفتم و کاملا طبیعی بود. نتیجه این که گفتن مشکل از دندانها هست و باید دندانهایم را درست کنم. ولی هر از گاهی این مشکلات به طور جدی به سراغم میاد و مشکل این جاست که با خوابیدن درد خیلی شدید میشه / چشمام در حد شدید درد میگیره/ حس خفگی و سردرد شدید میگیرم. زبانم خیلی سنگین و فکم تقریبا بی حس میشه.حس میکنم تمام زبانم را در خواب ناخودآگاه گاز گرفته ام. و فک ام در زمانی که این دردها به سراغم میاد تقریبا سنگین میشه و باز کردن دهان برایم سخت میشود.
  اگر امکان داره من رو راهنمایی کنید. خیلی نگران هستم. و اصلا نمیدونم چکار باید بکنم. با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه دندان پزشکی عارضه مشخص دیده نشده به احتمال زیاد شما به نوع میگرن ( نصف پائین صورت ) دچار هستید. در مراجعه به مغز و اعصاب برای معالجه میگرن را مطرح کنید.

 5. مینا می‌گوید:

  با سلام. من 30 سالمه و مدته یک سال هست که از درد کف پاهام و کف دستام رنج میبرم.اول از کف پاهام شروع شد و حالا 6ماهه که دستامو هم درگیر کرده و حرارت شدیدی توی دستام و کف پاهام حس میکنم .وقتی از خواب پا میشم انگشتام و دستام حالت نیمه فلج دارن و حتی نمیتونم لحاف خودم رو بلند کنم و تا یه ساعت به حالت طبیعی برنمیگردند و بعدش هم درد و حرارت رو هرلحظه حس میکنم. پزشکااز بیماریم سر درنمیارن و همش آزمایشهای مختلف و داروهای مختلف تجویز میکنن.اما من بد و بدتر میشمبه نتیجه ای نرسیدم. میشه کمکم کنین.یعنی این از علایم ای ال اسه؟؟؟؟من خشکیه دهان صبحگاهی و گلو و گوش درد هم دارم اما نادیده میگیرم چون ضعف انگشتای دستام نمیذاره به چیز دیگه ای فکر کنم. ممنون میشم من رو هم راهنمایی کنین

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر این همه ضعف و اختلال حس در این همه مدت داشته اید، در معاینه عصبی در صد ضعف و نوع اختلال حس و رفلکس باید مشخص بشود و نسبت به آن تستهای تایید تشخیص بعمل آید. اگر در معاینه عصبی مشکلی دیده نشده موضوع روان تنی و وسواس سلامتی را باید درمان نمود.

 6. فاطمه می‌گوید:

  آقای دکتر الان حدود ۲ماه که طرف راست گردنم وکتف و بازوی راستم مشکل پیدا کرده .اوایل فقط ماهیچه هام درد میکردن .بعد حدود۲هفته دیگه درد نداشت اما دوباره درد شروع شد البته اینبار بیشتر حس میکردم که استخونام تیر میکشن مخصوصا استخوان کتف وبازوم .شبها درست نمیتونستم بخوابم و صبح از درد بیدار میشدم.به دکتر مراجعه کردم که ایشون قرصای ویتامین ب وکاملوکس ورباکسول وتجویز کردن.ولی بعداز گذشت یک ماه هنوز خوب نشدم .یک روز خوبه اماروز بعددردش شروع میشه.امادایمی نیست .بعضی اوقات هم ساعد وانگشتای همون دستم حالت خوابرفتگی پیدا میکنن وتقریبا بی حس میشن و رگ دستم باهر نبضی که میزنه تیر میکشه. گاهی اوقاتم قسمت پشتی سرم درد میگیره. من ۲۰ سال دارم.لطفا راهنماییم کنین،ممکنه بیماری جدی باشه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه مجدد عصبی عارضه ای دیده نشود باید درمان مشکل اضضطراب و اختلال روان تنی را با زوان پزششک پیگیری کنید.

 7. بهرام می‌گوید:

  لطفا خام گیاه خواری کنید تا تمام مریضیهای درون شما از بین بروند. فقط کافی است سیستم غذایی خود را تغییر دهید و از طب شیمیایی پیروی نکنید. راز سلامتی غذای شماست و آن چه می خورید. ورزش کنید و از خدا کمک بگیرید. تمام

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   افراد خامخوار از بیماریها مصون نیستند، بعضی بیماریها در این افراد بیشتر هم هست، داروها با ترکیب شیمائی معین و امتحان شده تایید شده در مجامع علمی جهانی است. با این گفته شما: راز سلامتی غذای شماست و آن چه می خورید. ورزش کنید و از خدا کمک بگیرید. موافقم.

 8. مینا می‌گوید:

  از اینکه به سوالم پاسخ دادین بی نهایت ممنون. دکتر سیفی من حدود سه سال پیش از بیماری ضعف ساق
  پاهام رنج میبردم که به تدریج تو تمام استخونام پخش شد. بعد از یک سال آزمایش و ام آر ای و اسکن و پزشکیه هسته ای و …. که همه سالم نشون دادن بیماریه منو فیبرومیالژیا تشخیص دادن.الان هم سوالم اینه این ضعف انگشتای دستام و نیمه فلج شدنشون بعد از بیدار شدن از خواب، میتونه از فیبرومیالژیام باشه؟؟واقعا از حرارت و درد کف دستام و پاهام رنج میبرم. من دوماه پیش تست نوار عصبی از دستام شدم و سالم نشون دادن. آیا نیازی به ام آر ای از سر و گردنم وجود داره؟؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   فیبرومیالژی تشخیص داده شده بیش از دیگر مسائل محتمل بنظر میرسد اگر با ورزش مستمر و سبک صبح وعصر بهبودی احساس نشود با صلاح دید پزشک اعصاب یا روماتولوژی ممکن است بیوپسی عضله به تشخیص کمک کند.

 9. sajjad می‌گوید:

  سلام.من هر وقت زیر پنکه یا کولر میخوابم یا چند ساعت پشت کامپیوتر میشینم یا با اتوبوس مسافرت میکنم دست ها وپاها دچار گرفتگی می شوند بطوریکه بعضی وقت ها نمیتوانم تکان بدهم. یا موقع راه رفتن زمین میخورم.این مرا خیلی نگران کرده.البته بگویم که زیاد تحرک ندارم هموگلوبین خونم هم 18 هست و کمی هم اضافه وزن پیدا کرده ام.لطفا راهنمایی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بررسی با معاینه بالینی و آزمایشهای لازم برای بررسی بیوشمی و هورمونی و الکترولیتی خون جهت علت یابی مشکلات لازم خواهد بود.

 10. کاذی می‌گوید:

  سلام. آقای دکتر من تو ای 1سال 3بار. ام آر آی گرفتم سالم بود خدا را شکر. نوار چشم. ونوار مغز گرفتم مشکلی نبود. نوار عضله گرفتم اونم دوبار مشکلی نبود دکترم گفت فقط دیسک خفیف دارم. ولی پاهام سنگینن وبیحس میشه ولکنت زبان هم دارم ضمنا نورولوژیست معاینه بالینی گرفت مشکلی نداشتم دکتر. جان. نظر حضرتعالی چیه؟ باکمال تشکر
  .

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بنا به سوابق علائم موجود به احتمال قوی مسئله اضطرابی است، درمان در جهت معالجه مشکل روان تنی صلاح خواهد بود.

 11. زهرا می‌گوید:

  با سلام .
  بنده بعضی از شبا یه دفعه بدنم میپره و گاهی هم ماهیچه ساق پام یه دفعه میگیره،اکثر شبا هم پاهام داغ میکنه.نگرانم لطفاً بنده را راهنمایی بفرمایید.با تشکر.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   چک آپ معمولی از نظر کلسیم و متابولیتها و معاینه عمومی برای اطمینان خاطر کافی خواهد بود. مشکل جدی نباید مطرح باشد.

 12. کاذی می‌گوید:

  مجدداً سلام. دکتر جان پس دلیل پرش عضلات از چی میتونه باشه؟ من پرش عضلات در پاها وبدن دارم لطفا راهنمایم کنید

 13. معصومه می‌گوید:

  سلام . دایی بنده از 12 اسفند 1392 سمت راست بدنش بی حس شد بطوری که نمی تونست کارهای شخصی اش رو انجام بده، بعد خیلی سریع حافظش از بین رفت و العان حدود 6 ماهه که در بیمارستان بستریه و نتونستن تشخیص بدن بیماریش چیه!!! هیچ حرکتی نداره فقط چشمانش را باز و بسته میکنه، آیا امکان داره که به ALS مبتلا شده باشه؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع سیر سریع بیماری و اختلال شناخت با تشخیص آ ال اس مغایر است ممکن است آنسفالیت تحت حاد علت بیماری باشد. مرور علائم و نتایج بررسی ها به تعیین تشخیص کمک میکند

 14. کاذی می‌گوید:

  سلام دکتر جان واسه تشخیص ای ال اس نوار عضله جواب میده؟

 15. رسول می‌گوید:

  سلام جناب آقای دکتر علت گرفتگی عضلات گردن وپشت چه علتی می تواندباشد؟چون بنده مدتی دچارگرفتگی پشت بدن میباشم البته ام آرآی سرویکال ولومبوساکرال انجام داده وموردی مشاهده نگردیده است

 16. علی می‌گوید:

  سلام دکتر من از هر گونه ازمایش که جنابعالی فکرشو کنید انجام دادم و مشکلم ضعف و خستگیست و عدم تعادل در هنگام راه رفتنم هست 28 سالمه ورزش حرفای هم دمیکردم دیسک کمرم دارم شما چه پیشنهادی به من میکنید?

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در موارد بیماریهای دژنراتیو نخاع و مخچه ضعف و اختلال تعادل پیشرونده دیده در معاینه مشخص میشود در حالیکه همه آزمایشها اغب در حد طبیعی است.

 17. dg_dire@yahoo.com می‌گوید:

  سلام لطفا سریع جواب بدید خواهش میکنم
  پدرم 50 ساله.از دوسال پیش گرفتگی عضلات شدید مثلا ماهی یک بار بعد به فاصله زمانی کمتر بعد از مصرف لاماتوژین بهبود نسبی شد. بعد از قطع دارو اون حالت تبدیل شد به پرش های ناگهانی دست به صورت کم تر از 5 ثانیه.گاها یک دستی گاها دو دستی.بعد همراه شد با فریادهای ناگهانی.الان دوهفتس این اتفاق به صورت روزی چند بار اتفاق میفته هربار 15 دقیقه طول میکشه تقریبا
  پرش شونه ها به صورت شدید بالا پایین میشه چشمها انگار داره از حدقه بیرون میاد گریه و خنده بی اختیار کارهای عجیب مثل بالا پایین پریدن سینه خیز رفتن دیوارو بقل کردن گریه کردن صداهای عجیب درآوردن.در صورتیکه هوشیاری کامل دارن و به ما میگن نگران نباشید چیزی نیست.
  خواهش میکنم راهنمایی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   نوعی صرع میوکلونیک این علائم را ایجاد میکند و به درمان با لاموتریژین پاسخ میدهد. در اضطراب شدید و اختلال روان تنی نیز چنین حالتهائی دیده میشود. مشاوره اعصاب و روان در فرصت بروز علائم لازم خواهد بود.

   • محمد می‌گوید:

    دکتر جان واقعا از پاسختون ممنونم.پس قطعا بیماری ای اس ال نیست؟خطرناک نیست؟لاماتوژین و آ»ورل مصرف میکنند. با توجه به اینکه در هنگام حمله هوشیاری کامل دارند بازهم ممکنه که صرع باشه؟ممنون از وقتی که میذارید.

   • محمد می‌گوید:

    در ضمن در ام ار آی ایشون حفره ای در نخاع دیده شده که متخصص دیده و گفته نمیدونم چیه این

 18. کاذی می‌گوید:

  دکتر جان سلام. من ام ار ای دادم سالم بود معاینه بالینی و نوار مغز و چشم و عضله سالم بود ولی پرش عضلات درپا ودست ویابر اندام یک ماه هست که پیدا شده ولکنت زبان. آقای دکتر این میتونه از ای ال اس. باشه تورو خدا کمکم کنید ممنون بزرگوار

 19. کاذی می‌گوید:

  سلام دکتر جان من یک ماهه که پرش عضلات درکل بدن دارم. پیرو راهنمایی قبلی شما من نوار عضله دادم مشکلی نبود. دکترم معاینه بالینی گرفت مشکلی نداشتم قبلا هم 3بار ام آر آی گرفتم سالم بود خدا را شکر نوار مغز و نوار چشم گرفتم اونم مشکلی نبود ولی ضعف عضلات وسنگینی پا وپرش عضلات دارم تو را به خدا بگین از چی میتونه باشه؟ امیدوارم خیر از عمرتون ببینید. ممنون

 20. رحمان می‌گوید:

  سلام دکتر من یک سربازم قبل ورود به خدمت بعد از یه عمل لاپاراتومی احساس کرختی در ۲ انگشت دست چپم داشتم این حس بعد از یک مدت به همراه درد شد تا جایی که کنترل دستم همراه با درد انجام میشه با دست چپ چیزی نمیتونم بلند کنم انگار رگاش درحال انفجار این حس الان به دست راستم منتقل شده البته خیلی کمتر در حال راه رفتن پاهام به خواب میره یا به صورت آنی عضلاتم میگیره درد شدید در مهرهای گردن دارم حتی نشستن یا دراز کشیدن درد آوره تست عصب از دستم گرفتم همه چیز طبیعی بود ام ار آی از گردن و کمرم گرفتم اون هم مشکلی نشون نداد ولی من خیلی اذیت میشم به نظر شما علت چی میتونه باشه؟
  در ضمن من آدم منزوی هستم گریه و خند های بی دلیل زیاد برام پیش میاد گاهی زیر آفتاب هم احساس سرمای شدید میکنم و کل اندامم میلرزه انگار برق بهم دادن در حالت عادی هم لرزش در دستام مشهوده

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه اعصاب عارضه ای دیده نشده با توجه به آزمایشهای طبیعی ، به احتمال زیاد این علائم مشکل روان تنی است بهتر است درمان تحت نظر روان پزشک بعمل آید.

 21. نورمحمدی می‌گوید:

  با سلام به آقای دکتر سیفی
  همانطور که قبلا هم توضیح دادم . همسر م دچار کره هانتیگتون است و دو فرزند جوان داریم . دانشجوی دکتری روانشناسی هستم. امیدوارم بتوانم با رساله دکتری به تشکیل انجمن هانتیگتون کمک کنم و به همین دلیل نیازمند ارتباط با خانواده های هانتیگتونی هستم . از این که این مسیر را برای ما همواره کرده اید بسیار ممنونم.
  درصورت امکان ایمیل مرا دراختیار این خانواده های عزیر برای برقراری تماس دراختیار بگذارید .

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   امیدوارم موفق باشید. آدرس ایمیل شما را در مطلب ( ضرورت تشکیل انجمن بیماران هانتینگتون ایران ) در این سایت قرار دادم:
   بیماران و علاقمندان به اشتراک و مساعدت برای تشکیل ( انجمن بیماران هانتینگتون ایران ) میتوانند با ایمیل آقای نورمحمدی : noor1340@yahoo.com تماس بگیرند.

 22. ali می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من سه روزه که تمام عضلات بدنم همش درد میکنه مخصوصا پشت پاهام و دستام و شکمم و اونقدر دردم شدیده که می خواد گریم بگیره و اگر حرکت کنم دردم شدید میشه و اگر یکسره دراز بکشم دردش رو احساس نمیکنم.دو روز اول فقط عضلاتم درد میگرفت ولی الان استخوان دست چپم درد میکند و نرم شده است.بنده 17 سالم است و حدس میزنم شاید از درد های رشد باشد ولی چند روز پیش اسید استنشاق کردم و از اون به بعد اینطوری شدم.خواهش می کنم بهم پاسخ بدید دارم زجر میکشم و خیلی نگرانم که علت این درد های عضلانی چیست
  باتشکر

 23. فاطمه می‌گوید:

  سلام پنج ماهی میشه ضعف عضلات پا (زانو به پایین) و دست(معمولا آرنج) دارم
  دقیقا مثل زمانیکه زیاد فعالیت کرده باشم و اسیدلاکتیک ترشح شده باشه تو عضلاتم
  از دوماه پیش انگشت بزرگ پام و گاهی اوقات انگشت های کناری هم انگار رگش میگیره یهو و بی حس میشه
  زمان های معمولی و دور از استرس-زمان استرس خیلی شدید دستام کاملا بی حس میشن و فلج
  فکر نمیکردم مهم باشه
  برم برای آزمایش؟
  (دوتا دختر عموهام هم MS دارن)

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای شروع معاینه اعصاب توصیه میشود. بندرت باخستگی عضلانی درد و ضعف زیادی در بیماری نادر عضلانی ( مک آردل ) مشاهده میشود با اندازه گیری آسید لاکتیک در شرایط خاص تشخیص داده میشود.

 24. مسعود احمدی می‌گوید:

  باسلام مردی۴۸ساله هستم الان مدته۹ماهی میشه که بازوی دست راستم درد میکنه ودکترتشخیص داده که براثر آرتورزگردنه وبااستراحت بهبودپیدا میکنه بامطالعه بیماری ALsنگران شدم.البته هروقت که ازخواب بیدار میشم دستم قادر به حرکت نیست بایدچنددقیقه ای بازومو ماساژ بدم که به حرکت وا داشته بشه.لطفأ منوکمک وراهنمایی بفرماید؟لازم بذکره که بگم دکترمعالجم فوق تخصص ارتوپدی ودکتردیگری فوق تخصص مغزواعصاب.باسپاس فراوان م.احمدی ازتهران.

  • مسعود احمدی می‌گوید:

   باسلام وادب خدمت دکتر یوسفی بنظرشما بیماری من احتمال داره که براثرضایعات دوران جنگ تحمیلی باشه؟ آخه هم مسدوم شیمیایی هستم وهم موج انفجارشدیدگرفتم.وآثارشیمیایی روی فرزندانمم بی تأثرنبود و تاول برروی پوست بدن ومشکل تنفسی داریم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   درد نشانه آ ال اس نیست، در صورت وجود علائم مشکوک در این زمینه پزشک متخصص مطمئنآ متوجه عارضه میشوند. مشکل پوستی و تنفسی ممکن است از عوارض مسمومیت شیمائی در گذشته باشد.

 25. مسعود احمدی می‌گوید:

  باسلام واحترام خدمت دکترسیفی نظرشما نسبت به انجام حجامت چیست؟آیااینو تأئید میکنید؟باتشکرمسعود.

 26. ناصر می‌گوید:

  با سلام
  من مدت 6 ماه است که در پشت سرم و گردنم احساس درد میکنم و دست و پای چپم بیشتر موقع خواب درد دارد ، البته در قسمت راست بدنم هم کمی درد میکشم.
  به متخصص مغزواعصاب مراجعه کردم و دکتر مشکوک به ام اس بود که با انجام ام آر آی منفی شد. اما الان با توجه به علائم ای ال اس حس میکنم که به این بیماری مهلک مبتلا شده ام. نظر شما چیست؟؟؟

 27. HH می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر من دختری پانزده ساله ام که چند ماه پیش پس از چند روز اضطراب شدید امتحانات عضلات بدنم پرش گرفت و پس از رفع اضطرابم هم باز پرش هاادامه داشت در حالت عادی کمی پرش دارم ولی در مواقع اضطراب پرشم چند برابر می شود در تمام عضلات بدنم هم هست البته کسی متوجه ان نمی شود خواهشا منو راهنمایی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم نشانه های اضطراب است و جای نگرانی وجود ندارد.

   • hh می‌گوید:

    اقای دکتر چون کمبود ویتامین د داشتم امپولش را تزریق کردم و قرص منیزیم هم می خورم که باعث شده پرش عضلاتم کمتر بشود ولی هنوز عضله کنار ارنج دست چپم خیلی می پرد وقتی می خارونمش یا فشارش میدم پرش می گیرد دلیلش چی می تونه باشه؟

    • hh می‌گوید:

     در ضمن اقای دکتر روی پوست ارنجم به اندازه یه بند انگشت طوری است که وقتی فشارش می دهم به اندازه دو سه ثانیه انگار زیر پوستم گزگز می کند این تحریک پذیری از چیست ایا مشکلات مهم هستند؟

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      در مواردی بعلت فشار موضعی به عصب پشت آرنج موجب حساس شدن عصب به تماس میشود، این مسئله موضوع جدی نیست.

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     این علائم احتمالا در رابطه با اضطراب است.

 28. HH می‌گوید:

  اقای دکتر فراموش کردم بگم چند ماه پیش که ازمایش خون دادم CPK نرمال بود.

 29. ناشنای می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر مدتی است که پرش عضلات در همه بدنم دارم. ککه البته در ران پای چپم بیشتر است به خصوص زمانی که پیاده روی یا ورزش می کنم و بعد می نشینم و یا زمانی که شلوار تنگ می پوشم یا روی رانم می خوابم پرش بیشتر می شود کمبود ویتامین ندارم اقای دکتر این پرش های بدنم ممکن است ناشی از بیماری باشد یا به ایجاد بیماری منتهی شود؟احساس ضعف عضلانی ندارم البته کلا سالهست که عضلات ضعیفی دارم و دکتر هم این را گفته است.ایا ورزش های کششی برای مشکللم مفید می باشد؟

 30. جوان می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر علت پرش عضلات بعد از ورزش چیست

 31. جوان می‌گوید:

  و یک سوال دیگر ایا پرش های ریز عضلانی در همه بدن می تواند نشانه ام اس باشد؟

 32. جوان می‌گوید:

  اقای دکتر من قبلا هم در یکی از نظرات مشکلم را به شما گفته بودم که شما فرمودید احتمالا از اضطراب است اقای دکتر من مدت زیادی است که پرش عضله در همه بدنم دارم. ولی حالت خاصی دارد مثلا زمانی که عطسه یا سرفه. بکنم یا بدنم را بکشم تنه و شکمم دچار پرش می شود یا زمانی که شلوار تنگ بپوشم یا فعالیت بکنم طوری که یک دفعه جریان خون زیادی به هر جای بدنم برسد پرش می گیرد هر وقت هم که صورتم را بخارونم پرش می گرد خواهش می کنم علت این مشکلاتم را توضیح دهید چرا انقدر اعصاب عضلاتم تحریک پذیرند؟ همش می ترسم تو مخچه ام پلاک وجود داشته باشد.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع علائم نشانه های عارضه عصبی مرکزی نیستند اگر در معاینه علائم اختلال عصبی دیده نشده پرشها قابل اغماض میباشد.

 33. شادی می‌گوید:

  جناب آقای دکتر سیفی
  با سلام و احترام
  متاسفانه مادر بنده مدت ۱۸ ماه است که به بیماری نا علاج als دچار شده است .اخیراً در یک سایت عنوان شده است که نوع جدیدی از داروی بیماری صرع جهت درمان als میتواند مفید باشد. آدرس سایت :http://www.neurosafari.com/?p=423#comment-66 با توجه به اینکه مادر بنده کاملاً فلج شده و قادر به صحبت کردن نیست و جهت تنفس از لوله تراکتوستومی و جهت تغذیه از لوله peg استفاده میکند، از شما عاجزانه تقاضا دارم اگر واقعاً این قرصی جدیدی که مربوط به بیماری صرع میباشد روی بیماری als تاثیر مثبت دارد. نام قرص و روش استفاده از آن را برای اینجانب ارسال نمایید.
  با تشکر شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   همانطور که منبع خبر برایتان نوشته اند امتحان دارو برروی سلولهای بنیادی بوده روی بیمار تجربه نشده است تعداد زیاد دارو از جمله داروی پارکینسون پرامی پکسول و داروی ضد صرع لاموتریژین و ملح سولفات روی بطور غیر متعارف در بالینی تجویز و تجربه شده شاید در مراحل اولیه سیر بیماری را کند نموده ولی در مرحله پیشرفته موثر نبوده. از مطالب علمی مربوط به این بیماری که هر روز مرورمیکنم صرفآ مصرف تغذیه پرکالری و اومگا 3 را اخیر موثر دیده اند ، راجع به این مطالب در این سایت اشاره شده است.

 34. علی می‌گوید:

  آقای دکتر سیفی
  با سلام و احترام
  مدت 6 ماه است که در بعضی از نقاط بدنم بخصوص در پشت عضلات ساق پام و موقع استراحت پرش ریز عضلانی دارم.با توجه به اینکه مقداری افسردگی نیز داشتم ،پیش دکتر روانپزشک رفتم و ایشان چهار عدد قرص برای من تجویز کردند که به شرح زیر است : 1-سرترالین 50 2-هالوپریدول0.5 3-کلردیازپوکساید10 4-ایمی پرامین25 که از هر کدام یک عدد صبح و یک عدد شب به مدت دو ماه است که استفاده میکنم . روحیه ام بهتر شده است ولی پرش ریز عضله ام همچنان باقی است . به نظر شما مشکل از چیست؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   معمولا پرش عضلانی بدون دیگر علائم عصبی و عضلانی علت مرضی ندارد. در صورت تردید در مورد ضعف و علائم حسی بهتر است برای معاینه اعصاب مراجعه نمائید.

 35. mojdeh می‌گوید:

  سلام آقای دکتر، من مدتی است که پای راستم احساس ضعف دارد، مخصوصا صبح ها بعد از بیدار شدن از خواب، گاهی هم بعد از دویدن، تعادل دارم، اما گاهی حتی در آرواره ام هم احساس خستگی میکنم، یک روزهایی بهترم و گاهی این ضعف عذابم میده، مدتی هم سوزش داشتم و گز گز که فکر میکردم ام اس، وقتی شما فرمودید نیست، گز گز رفت، اما این ضعف مانده و سنگینی در پا، وقت دکتر دارم که نوار عصب و عضله انجام دهم، اما میخواستم بپرسم آیا ممکنه آ ال اس گرفته باشم؟ من 34 سالمه، آیا در این بیماری میشه بعضی روزها خوب بود و بعضی روزها ضعف زیاد داشت؟ آزمایش خون خم دادم هیچ التهابی نداشتم و همه چیزم نرمال بوده، اما خیلی ترسو هستم و مدام فکر میکنم بیماری بدی گرفنم، لطفا منو راهنمایی کنید که اگر آستین بیماری رو داشتم در این دو ماهی که این مشکل بوجود آمده، مشخص میشد؟ ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم هیچ ارتباط با بیماری آ ال اس ندارد.

   • mojdeh می‌گوید:

    خخیلی خیلی ممنونمیشم آقای دکتر، من خارج از ایران زندگی میکنم و اینجا به دلیل اینکه دکتر متخصص رو دیرتر میتونیم ببینیم سیر بیماری و ترسی که در آدم بوجود میاد بیشتر، میتونم بپرسم شما فکر میکنید علت این احساس سنگینی در یک پا مخصوصا در ساق پا نشانه چیست؟
    باز هم متشکرم

 36. سعيد می‌گوید:

  با عرض سلام
  پدر من ٥٤ سالشونه، وحدود يكساله عضله مچ دست چپشون شروع به ضعيف شدن كرده و الان تقريبا از بين رفته عضله بين انگشت شصت و انگشت اشاره شون و تشخيص دكتر هم بيماري موتور نرون بوده.
  حالا به نظر شما براي جلوگيري از پيشرفتش چيكار بايد كنيم البته دكتر قرص Rilutek و كار درماني رو گفتن لطفا نظرتون رو بفرماييد.
  با تشكر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   رلوتک و دیگر درمانها در معالجه بیماری نورون محرکه چندان موثر نیستند. ورزش مستمر و تغذیه پرکالری از همه نوع و اخیرآ مصرف اومگا 3 را توصیه نموده اند.

 37. عطیه می‌گوید:

  با عرض سلام
  بنده تقریبا 6 سال پیش بوکس کار میکردم ولی مدتی بعد از کنار گذاشتن ورزش عضلات کتف دست چپ به شدت درد میکرد به طوری که انگشتان دستم هم درد میگرفت و کل دستم سر میشد و تشخیص دکتر گره عضلانی بود الان هم عضی موقع ها این درد به سراغم میاد لطقا راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با معاینه میشود علت ناراحتی را اگر از آرتروز گردن یا مفصل شانه باشد تشخیص داد در همه حال با فیزیوتراپی و نرمش معمولا کنترل میشود.

 38. سعید می‌گوید:

  ممنون از اینکه به سوال بنده پاسخ داد ید به نظر شما با این اوصافی که از پدرم عرض کردم سرعت بیماریشون به چه صورتی هست میشه کاری کرد تا به مراحل حادتر نرسید این بیماری؟
  لطفا راهنماییی بیشتری کنید؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سیر آ ال اس همیشه آهسته و پیشرونده است. مراقبتها در حد حمایت امکان پذیر است درمان و روش خاص برای مهار بیماری وجود ندارد.

 39. رسول می‌گوید:

  باسلام خدمت آقای دکتر حدودپنج ماه است درکف پا پرش به همراه تکان خوردن بی اراده انگشتان میباشم درسایرعضلات دربعضی ازمواقع دیده میشود علت آن چیست باتشکرازشما

 40. رسول می‌گوید:

  باتشکرازپاسخگویی شماجناب آقای دکتردرمعاینات بالینی ام آرآی ودوبارنوارمغزچیزی دیده نشدومتخصص مغزواعصاب علت رااضطراب شدیدتشخیص دادندوپراپرانولول۲۰وکلونازپام۱تجویزنمودندبعدازحدود۵ماه ازمصرف داروها ازاضظراب کاسته شدولی همچنان پرشها ادامه دارهستندواین مورد همچنان افکاربنده راگرفتارکرده که شایددکتردرست تشخیص نداده باشددربعضی ازمواقع پرشها ضربان دارهستند

 41. سعید رحمانی می‌گوید:

  جناب آقای دکتر ضمن عرض تشکر از پاشخگویی شما
  پدر بنده 65 ساله هستند دارای قند نزدیک به 160 و اندک مشکل تیروءید (سابقا)، قریب به 2 سال هست که ارام ارام سیر کاهش وزن و ازبین رفتن عضلات را دارند، مهمترین بخش ازبین رفتن عضله بین انگشت شصت و اشاره در هر دو دست هست، در مراجعه به دکتر متخصص داخلی اعصاب در کمتر از 3 دقیقه احتمال بیماری ای ال اس را دادند که البته بیان این مورد در حضور خود بیمار بسیار غیر حرفه ای و برای ما و خود بیمار دردسر ساز شده است، البته تشخیص نهایی را منوط به ام ار ای و نوار عضلانی یا مغزی کرده است، با توجه به نگرانی شدید بوجود امده تا حصول نتایج بالا ممنون خواهم شد از مساوره جنابعالی و تشخیص احتمالی شما بهره مند بشیم، ضمنا پدر بنده همچنان به کارهای عمومی خود میپردازند و در ظاهر جز عدم استفاده درست از شصت دستانشان که به دلیل از بین رفتن عضله ان هست، مشکل ظاهری دیگری وجود ندارد.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در این قبیل موارد به مسائل شایع مثل دیسک گردن و ضایعات اعصاب محیطی شک میشود بعد از ام آر آی و تست عصب و عضله تشخیص نهائی مشخص میشود.

 42. مریم می‌گوید:

  سلام دکتر خواهر من 16 سالشه دو هفته اس پرش تو پای راستش داره قرار ام ار ای بره یه چند روزی که ویتامین میخوره از شدت پرشاش کمتر شده البته ویتامین خودمون میدیم دکتر دیاپام واز خانواده دیازپام بهش داده بود که با خوردن اون پرشا بیشتر میشد قطع کردیم دیازپامو ممکنه پرش پا از کمبود ویتامین باشه؟؟؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر پرشها مکررا دیده میشود بهتر است اسکن مغز و نوار مغز بعمل آید. در مواردی تشنج موضعی علت عارضه ممکن است باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>