مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

بیماری آمیوتروفیک لاترال اسکلروز یا بیماری نورون محرکه (Motor Neuron Disease= MND) بعلت گرفتاری نورون های حرکتی قشر مغز، ساقه مغز و نخاع با علت ناشناخته پدید می آید و اغلب در سنین ۶۵ تا ۷۵ سالگی ظاهر می شود. ندرتاً در جوانان و بعضا بطور ارثی (۵-۱۰ درصد موارد) پدید می آید. شیوع آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است و در حدود یک تا دو درصدهزار می باشد. از بروز علائم تا فلج کامل دوره بیماری تقریبا ۳ سال بوده و ندرتاً ۵ تا ۱۰ سال ادامه می یابد.

علت بیماری

شرایط اقلیمی و تغذیه ای در بروز بیماری موثر شناخته نشده است. اثر تماس طولانی با حوزه مغناطیسی قوی و فعالیت های ورزشی سنگین در بروز بیماری مشکوک بوده است. همچنین مواد غذایی گلوتومات، سموم و سیگار احتمالا در بروز بیماری دخیل می باشد. بیماری در تعدادی از سربازان آمریکایی که در جنگ خلیج فارس شرکت کرده بودند مشاهده شده است. زیادی بعضی از المانها مانند منگنز، سرب، آلومینییوم، سیلینیم و … در آب و غذا شاید در بروز بیماری نقش داشته باشند. در مورد علل ویروسی و اختلال ایمنی و مسمومیت ها سالها تحقیق بعمل آمده و هیچ کدام تایید نشده است. چشمگیرترین یافته در سالهای اخیر کشف ژن SOD-1 (ژن مس/روی سوپراکسیددسموتاز۱-) و ژن های APOE/ ALSIN/ SMN در حدود ۲۰ درصد بیماران ALS بخصوص در نوع ارثی و نوع جوانان بوده است. آسیب سلولی بعلت زیادی گلوتومات و رادیکالهای آزاد با استرس اکسیداتیو پدید می آید. گلوتامات ترکیب اسید آمینه با عملکرد تحریکی قوی در مراکز عصبی بطور طبیعی وجود داشته و زیادی آن باعث مسمومیت نورونی و آسیب سیناپس ها می گردد. در مسمومیت با موادی نظیر نخود(Chick Peas)  و در بیماری Lathyrism (مسمومیت مواد تمیز کننده چرم) آسیب سلول های حرکتی مراکز عصبی به علت زیادی گلوتامات پدید می آید. در ALS با کم شدن بازجذب گلوتامات (برداشت مجدد) از سیناپس ها میزان گلوتامات آزاد در مایع نخاع و خون زیاد می شود. تحریک زیادی غشاء نورون ها باعث انتقال زیاد کلسیم به داخل سلول ها و تشدید فعالیت گزانتین اکسیداز، فسفولیپداز و نیتریک اکسید و نهایتا موجب آسیب میتوکندریها می شود.

اختلال ایمنی در ۱۰-۱۵ درصد بیماران مبتلا ALS با گاموپاتی میتوکندریال و افزایش ستیوکین ها مشاهده شده است. در سایر بیماری های مراکز عصبی، ویروس ها از طریق ایجاد اختلال ایمنی به نورون های حرکتی آسیب می رسانند ولی هر گونه تحقیقات در مورد علت یابی و درمان ALS از طریق تغییرات ایمنی بی نتیجه بوده است.

اختلال در نوروفیلمنت ها و میکروتوبولها بعلت تغییر در زنجیره پروتئینی پری فرین داخل سلول و آکسونهای سلولهای شاخ قدامی نخاع بیماران ALS وجود دارد. موتاسیون ژن Tau باعث تولید پروتئین خاص در میکرتوبول ها در نورون های مغز و نخاع بیماران مبتلا به کمپلکس بیماری دمانس فرونتوتمپورال ، پارکینسون و ALS میگردد. این ژن در کروموزوم ۱۷ قرار دارد.

علائم بالینی

بیماری مدتها قبل از اینکه علائم بالینی بروز کند شروع شده و رشته های عضلانی اندامها و زبان تحریکات خودبخودی بعلت دنرواسیون نشان می دهد. شروع علائم ابتدا موضعی بوده سپس منتشر می گردد. از نظر بالینی اغلب علامت در یک اندام شروع شده و بعدها در سایر اندامها ظاهر میشود. در ۲۵ درصد موارد بیماری از ناحیه حلق و زبان (بولبر) شروع می شود و در بعضی دیگر بیماری از قسمت های انتهایی اندامها شروع می شود و شبیه علائم نوروپاتی تظاهر می کند. در یک درصد موارد هم ضعف عضلانی در عضلات تنفسی و قفسه سینه بروز می نماید. در ۱۰ درصد موارد فلج شبیه شلی دوطرفه بازوها و دستها جلب توجه میکند. با پیشرفت تدریجی بیماری مشکل انجام اعمال مربوط به حرکات دستها و فوت دراپ (افتادگی پاها) و مشکل تکلم و ضعف صدا و بلع و نیز گریه و خنده بی اختیار (فلج کاذب سودوبولبر) وجود دارد. گرفتگی عضلات اندامها و پرش ریز عضلات (فاسیکولاسیون) در معاینه مشاهده می شود. مشکل بلع موجب سوء تغذیه و لاغری و آسپیراسیون غذا و مایعات به راههای تنفسی گردیده، ضعف عضلات پشت گردن باعث افتادگی سر به طرف سینه شده، در مرحله پیشرفته تنگی نفس باعث اختلال خواب می گردد و ناتوانی بیمار موجب افسردگی می شود. در بعضی موارد که بیماری ALS با دمانس فرونتوتمپورال همراه است اختلال تکلم و اختلال حافظه و شناخت بهمراه سایر علائم وجود دارد و در MRI مغزی تحلیل نواحی فرونتوتمپورال مشاهده می شود.

در بیماران ALS با علائم توام با دژنرسانس سیستمیک، اختلال اعصاب اتونوم، اکستراپیرامیدال، فلج حرکات چشم و اسفنکتر مشاهده میشود.

یافته های پاراکلینیکی

محض رد سایر بیماریها که علائم شبیه ALS ایجاد می کنند، انجام آزمایش های شمارش خون، سطح B12 سرم عناصر بیوشیمی خون، CPK، HIV، TSH، و PTH (هورمون پاراتیروئید) و بررسی های لازم در رابطه با رد بیماریهای بدخیمی و میاستنی گراو بعمل می آید.

در ALS افراد جوان بررسی ژنتیک از نظر ژن SOD-1، درموارد مشکوک به بیماریهای التهابی و عفونی و در CIDP (پلی نوروپاتی دمیلینیزان مزمن التهابی) و لنفوم امتحان مایع نخاع لازم است. بیوپسی عضله کمک تشخیصی نمیکند. در بررسی الکترو فیزیولوژی هدایت عصبی حسی و حرکتی طبیعی است. بعلت کاهش تعداد اکسونها ممکن است دامنه CAMPS کاهش پیدا بکند.

الکترو میوگرافی (EMG) در تشخیص ALS کمک شایسته می کند. امواج خودبخود ناشی از تحریک عضله بعلت دنرواسیون بصورت فیبرولاسیون و امواج شارپ مکرر مشاهده می شود و در انقباض ارادی واحدهای حرکتی بصورت کمپلکس های بزرگ با دامنه و ولتاژ زیاد در بیشتر عضلات مشاهده می شود.تست EDX حداقل بایستی در ۳ ناحیه از ۴ منطقه زبان، گردن، توراکس و کمر بعمل آید. EMG بهتر است از عضلات زبان، اندام ها و عضلات پارا اسپینال انجام بگیرد. جهت رد دیگر بیماریهای مغز و نخاع MRI در همه بیماران ALS بعمل می آید. فقط در موارد ALS با دمانس فرونتوتمپورال، آتروفی مغز مشاهده می شود. در MRI فانکشنال Proton D.W اختلال سیگنال در کپسول داخلی همیسفرها در بیماری ALS مشاهده می شود. تکنیک Magnetization Transfer Ratio در تشخیص بیماری نورون محرکه فوقانی قبل از بروز علائم بالینی کمک کننده است. در MR Spect کاهش NAA (ان آستیل آسپارت) نسبت به کولین و کراتین در قشر مغز مشاهده می شود.

تشخیص

در مرحله پیشرفته بیماری علائم مشخص بالینی به تشخیص قطعی منتهی می شود. در مراحل اولیه بیماری تشخیص های احتمالی و محتمل کم و کاذب مطرح می شود.تشخیص قطعی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در سه ناحیه یا بیشتر وجود داشته باشد. تشخیص احتمالی موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی در دو ناحیه وجود داشته و تشخیص با احتمال کم موقعی است که علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی هر دو در یک ناحیه و یا هر کدام در دو ناحیه مجزا وجود داشته باشد. EDX منتشر به تایید بیماری کمک می کند. سیر پیشرونده بیماری در طول ماهها به تشخیص نهایی منتهی می شود.

تشخیص افتراقی بیماری ALS یا بیماریهای متعدد مراز عصبی با گرفتاری نورون محرکه فوقانی یا تحتانی توام یا مجزا مطرح می گردد. در مواقع گرفتاری نورون محرکه فوقانی نوع PLS (Primary lateral Sclorosis) این بیماری، پاراپارزی اسپاستیک فامیلی، بیماری های دژنراتیو مغزی و نخاعی (لکو یستروفی ها و اسپینوسربلارآتروفی و …)، بیماری های عفونی (…,HIV, syphilis) و آنسفالوپاتی های متابولیک و اتوایمیون مطرح می شود. در گرفتاری نورون محرکه تحتانی بیماری های اسپینو موسکلارآتروفی و رادیکلوپاتی و سندرم لمبرت ایتون در تشخیص افتراقی قرار میگیرد.

آرتروز گردن با گرفتاری ریشه های گردنی و نخاع، با علائم نورون محرکه فوقانی و تحتانی از موارد مهم تشخیص افتراقی با ALS می باشد.اهمیت تشخیص موقعی بیشتر است که این دو بیماری توام باشد. در دیسکوپاتی گردن اختلال دفع ادرار و علائم ستون خلفی نخاع وجود دارد. از دیگر مواردی که علائم توام نورون محرکه فوقانی و تحتانی را ایجاد می کند مننژیم فورامن مگنوم و سیرنگومیلی است. در بیماری MS علائم نورون محرکه فوقانی و در CIDP علائم نورون محرکه تحتانی و ریشه ای (رادیکلوپاتی) وجود دارد. در بیماری فلج پیشرونده حلق و میاستنی گراف و سکته مغزی ناحیه بولبر، هر کدام علائم و سیر بیماری مربوطه را دارند. در بیماریهای آتروفی اسپینوسربلار کمبود Hex-A تعیین کننده تشخیص است. بیماریهای داخلی متعدد مثل هیپرتیروئیدی در افراد پیر، هیپرپاراتیروئیدی و کمبود ویتامین B12 علائمی شبیه ALS ایجاد می کند. فاسیکولاسیون خوش خیم بعضا مشکل تشخیص با ALS را پیش می آورد.

درمان

Rilutek ترکیب آنتی گلوتامیت به مقدار ۵۰ میلی گرم دوبار در روز بعنوان یک ترکیب آنتی گلوتامیت بطور خفیف در کند کردن سیر بیماری موثر است. به جهت قیمت گزاف و تاثیر کم از این درمان استقبال زیادی بعمل نیامده است. سایر آنتی گلوتامیت ها عبارتند از لاموتریژن، گاباپنتین، دکسترومتورفان و توپیرامات. داروهایی مانند آنتی اکسیدانها (ویتامین E)، کراتین، کلسیم کانال بلوکرها عموما بدون تاثیر می باشند. ژن درمانی و تزریق ایستم سل در این بیماری هنوز موفق نبوده است. Co Q 10، مینوساکلین و سایر آنتی بیوتیک ها بطور تجربی استفاده شده است و نتایج آن در حال بررسی است. درمانهای حمایتی مثل فیزیوتراپی، کمک های روانپزشکی، گفتار درمانی و تمرینات تنفسی، تغذیه مناسب با کنترل وزن و در نهایت استفاده از لوله گاستروستومی (PEG) ضرورت پیدا می کند.

شرح مورد بیماری

مرد ۴۷ ساله بازنشسته از کار دفتری، راست دست، وزن ۷۲ کیلو، قد ۱۸۰ سانتی متر، بعلت لاغر شدن و ضعف پیشرونده عضلات دست چپ که از دو سال پیش شروع شده بود مراجعه نمود. سابقه تصادف یا بیماری عمده ای مانند دیابت، فشار خون و بیماریهای مفصلی در سابقه بیمار وجود نداشت. از اختلال حس و درد و اختلال تعادل  حافظه و تکلم شکایت نداشت.

در معاینه عمومی علائمی از بیماریهای داخلی مشاهده نشد.در معاینه نورولوژیک: ته چشم و حرکت چشم ها و عضلات صورت و زبان و حلق طبیعی بود. اختلال حس در صورت و حلق وجود نداشت. رفلکس چانه (Jaw Jerk) طبیعی، رفلکس کف دست-چانه (پالمومنتال) فعال نبود. در زبان آتروفی و فاسیکولاسیون وجود نداشت. عضلات کمربند شانه در هر دو طرف از نظر حجم عضلات و قدرت طبیعی بود. آتروفی مختصر عضلات بازو و ساعد نسبت به طرف راست مشاهده شد. قدرت فلکسیون و اکسانسیون عضلات دو سر و سه سر حدود ۲۰ درصد نسبت به طرف راست کم بود. عضلات تنار و هیپوتنار و بین استخوانی دست چپ در حد شدید تحلیل رفته بود و قدرت اکستانسیون و اداکشن انگشتان در حدود ۵/۱ تا ۵/۲ بود. رفلکسهای وتری فلکسیون انگشتان، براکیورادیکال، بی سپس و ترسپس در حدود ۵/۳ و در طرف راست در حدود ۵/۲ فعال بود. در عضلات بازو و ساعد چپ فاسیکولاسیون کمی مشاهده شد. در اندام های فوقانی و تحتانی همه حس ها طبیعی بود و در اندامهای تحتانی ضعف و آتروفی وجود نداشت و رفلکسها قرینه بود. رفلکس کف پا در هر دو طرف فلکسوربوده است. علائم اختلال اکستراپیرامیدال، اعم از ترمور، رژیدیته و عدم تعادل و علامت رومبرک وجود نداشت. آزمایش روتین خون، شمارش و بیوشیمی از جمله کلسیم، CPK، TSH، CRP، آنزیم های کبد طبیعی بود. در بررسی الکتروفیزیولوژی هدایت اعصاب حسی و حرکتی در همه اندامها طبیعی بود. در EMG فیبریلاسیون در دست چپ ۳+ ، و در بقیه اندام ها (۱~۲)+. در همه اندام ها فاسیکولاسیون ۱+ و P.S.W در اندام های فوقانی (۱~۲)+ و در پاها منفی بوده است. MUP,s بزرگ در همه اندام ها مشاهده شده بود. MRI فقرات گردن دیسک خفیف C4-C5 و C5-C6 را نشان داد، علائمی از میلوپاتی وجود نداشت و CT مغز طبیعی بود. این مورد ALS از نظر گرفتاری محدود در یک اندام و سیر بالینی آهسته در سن نسبتا پایین جالب توجه بوده و ضمن شروع درمان های آنتی گلوتامیت (دکسترومترفان، گابا پنتین، سولفات روی، COQ10)

بیمار پس از ۳ ماه  و با تشدید سیر بیماری و با علائم منتشر بیماری در اندام ها بدون گرفتاری عضلات حلق و زبان مراجعه نموده است.

در مراجعه بعدی، ۳ ماه بعد از آخرین مراجعه تشدید علائم عضلانی و عصبی در اندام ها و شروع علائم بیماری در زبان و حلق مشاهده شد.

انتظار جلب نظرات همکاران صاحب نظر در جهت کمک به این بیمار را دارم.

۹۲-۲-۱۶
فرستاده شده در ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ در ۹:۴۲ ب.ظ | در پاسخ به شیرین.
با سلام ، در مورد تشخیص ALS مسائل چند قابل توجه است:
۱- شیوع بیماری یک تا دو در صد هزار جمعیت است.
۲- به جهت وجود صرفآ علائم حرکتی بدون هیچگونه علائم حسی و شناختی و هیچ نوع تغییرات در اسکن مغز و نخاع، در شروع بیماری تشخیص ALS مشکل است.
۳- در مواردی در مرحله شروعی این بیماری به جهت توآم بودن آن با آرتروز گردن و دیابت و پارکینسون علائم ALS به حساب این بیمایها گذاشته میشود.
۴- نظر به اینکه این بیماری غیرقابل علاج است هیچ پزشک قبل از خاطرجمعی کامل از تشخیص دوست ندارد خبر ناگوار را به بیمار و اطرافیان اعلام کند.
۵- در خیلی از کشورها از جمله در آمریکا انجمن بیماران آ ال اس فعال وجود دارد ، انتشارات متعدد و با تبادل اخبار پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی و مسائل اجتماعی و صدها موضوعات دیگر را در اختیار افراد علاقمند میگذارند. امید است در ایران جامعه آ ال اس با اشتراک بیماران و خانواده ها و پزشکان و علاقمندان تشکیل شود و بتواند سطح آگاهی و امکانت تشخیصی و درمانی را بالا ببرد.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

243 Responses to مروری بر شناخت بیماری ALS (آمیوتروفیک لاترال اسکلروز)به همراه گزارش یک مورد بیماری با علائم موضعی و سیر آهسته

 1. رامین می‌گوید:

  با سلام خدمت آقای دکتر سیفی مادر من ۵۱ سال دارد و قبلا توسط ام ار ای تشخیص داده شده بود که دیسک گردن و آرتروز گردن دارد چند ماه پیش نیز حدود یک ماه بود لکنت زبان داشت ولی الان چند ماهیست که دیگر لکنت زبان ندارد ولی قدرت راه رفتنش خیلی تحلیل رفته و هنگام راه رفتن تعادل ندارد و یکی از دستهایش نیز کم کم ضعیف می شود دکتر آیرملو برایشان داروی ریلوتک تجویز کرده و در استراحت پزشکی نیز علت بیماری را ای ال اس (ام ان دی) نوشته اند ولی تا کنون به ما علت بیماری را نگفته اند می خواستم بدونم امکان دارد عامل بیماری ایشان دیسک گردن یا آرتروز گردن باشه چطور می تونیم این بیماری ها را از ای ال اس تشخیص دهیم و فرق بین علایم این دو با ای ال اس چیه؟ با تشکر از شما و سایت خوبتون

 2. پریسا جهان خواه می‌گوید:

  پدر من ۷۶سال دارد.شغل وی کار با ماشینها و ابزار الات سنگین بوده است.در حدود ۱۳ سال پیش به دنبال ارتروز گردن دچاد ضعف واتروفی در عضلات بازوی چپ و بتدریج در کل دست گردیدند.در ان زمان توسط دکتر برقعی معاینه و ویزیت گردیدند و تشخیص MNDدادند ولی هیچ راهکار یا داروی خاصی ارایه نشد .در طی این سالها پدرم با مشکل روبه رو نبود اما به تازگی در دست چپ ضعف بسیاری دارد به طوری که احساس میکند که از کار می افتد .ایا اکنون اقدام دارویی میتوان انجام داد که مفید باشد؟و ایا تشخیص بیماری ایشان صحیح بوده است ؟چون ظاهرا علایم ایشان با انچه که در این سایت مطالعه کردم تفاوت دارد.با سپاس فراوان از شما

 3. مریم می‌گوید:

  باعرض سلام وخسته نباشی
  دخترعمویم قبل اززایمان ازسنگینی پای چپ شکایت داشت امابعداززایمان طبیعی مشکلاتش دوچندان شدوحالابعدازدرمانهای متعددمشخص شدalsداردایااگربارداری نبودوزایمان طبیعی این بیماری دیرترخودشونشان میداداوالان۲سال است که مبتلابه این بیماری شده والان به سختی راه میرودایاایجادفلجی برای همه بیماران هست

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   متاسفانه سیر بیماری آ ال اس در مواردی سریع است و در مواردی هم تشدید بیماری را بعد از زایمان و جراحی شاهد بوده ام.

 4. سارا-ارومیه می‌گوید:

  با عرض سلام و تشکر از اطلاعاتتان ، با اینکه حیلی تخصصی بود ولی مورد استفاده قرار گرفت . پدرم از بیماری als فوت کردند و شروع بیماری از زبان بود و ۲سال طول کشید و میشه گفت هیچ دارویی علاجش نبود به تدریج همه بدنش فلج شد تا منجر به فوت شد. دختر عموی پدرم هم از همین مبیماری ولی با دوره زمانی بیشتری فوت کرد و فکر میکنم شاید این قضیه در خانواده ارثی باشد برای فهمیدن این موضوع به کدام دکتر مراجعه کنیم و از کجا و چه آزمایشاتی راشروع کنیم و بیشتر روی چه علائمی زوم کنیم با توجه به اینکه بیماری دیابت و فشار خون و کلسترول هم در خانواده کاملا ارثی و اغلب تحت درمان هستند.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در مواردی ALS در بیش از یک عضو خانواده دیده میشود، دلیل به شیوع خیلی زیاد و گرفتاری افراد بیشتر نیست. تشخیص قبل از شروع بیماری تقریبآ غیرممکن است مگر در مراکز تحقیقی با تستهای متنوع ژنتیک ، آنهم نه در همه موارد . تا موقعی که علائم هر نوع بیماری وخیم پیش نیامده نباید جستجو نمود مگر موارد شایع و قابل درمان مثل سکته های قلب و سرطان پستان و سرطان کولون. در موقع بروز آ ال اس هر پزشک متخصص اعصاب میتواند بیماری را ارزیابی کند.

 5. زنجیری می‌گوید:

  با سلام پدر خانم بنده دچار این بیماریست
  شبها نمیتوانند خوب بخوابند زیرا پاهایشان هر چند وقت یکبار ناگهان خود به خود از زانو تا می شود و میگیرد
  برای این مشکل غیر از ماساژچه باید کرد
  آیا دارو و یا مواد طبیعی دیگری هست که از این انقباض ها جلوگیری کند و متعاقبا باعث شول شدن و از کار افتادگی کامل عضله نشود لازم به ذکر است که ایشان فعلا با واکر راه رفتن ضعیفی دارند
  لطفا جواب را ایمیل کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   حملات اسپاسم شبانه پاها بعلت تحریک نخاع و راههای عصبی در زمینه آرتروز پیشرفته فقرات پدید می آید . با فیزیوتراپی و داروهای مناسب تحت نظر متخصص تا حد زیاد قابل کنترل است. به لحاظ هدف بالا بردن اطلاعات عموم به سوال ها در سایت پاسخ داده میشود.

 6. جعفر می‌گوید:

  سلام برادر من ۲۸سال سن داردو دکتر تشخیص داده به بیماری mndمبتلا شده میخواستم بدونم دارویی ساخته نشده هنوز برای این بیماری در ضمن میشه با ورزش جلوی پیشرفت بیماری رو گرفت ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای بیماری نورون محرکه عصبی درمان قطعی وجود ندارد با ورزش و درمانهای کمکی میشود سیر پیشرفت بیماری را کند نمود.

 7. مریم می‌گوید:

  سلام.
  می خواستم بودنم آیا هیچ راهی برای کنترل بیماری ALS در دنیا وجود داره؟ پیشرفت این بیماری در زن دایی من خیلی سریع بوده به طوری که در عرض ۶ ماه علاوه بر سست شدن کامل بدن, تنفس و بلع ایشان هم دچار مشکل شده و دچار بی خوابی ناشی از عدم تنفس هم شدن. آیا واقعا هیچ راهی برای به تعویق انداختن عوارض ناشی از این بیماری وجود نداره؟! ممنون میشم کمکم کنید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   متاسفانه تا بحال معالجه موثر برای ALS ممکن نبوده و صرفآ اقدامات کمکی حمایتی و نگهدارنده برای بیماری امکان پذیر است.

 8. fakhruddin می‌گوید:

  باابراز سلام
  من جوان هستم ۲۴دارم ومدت دوسال میشود که به این بیما ری یعنی ALSدچار هستم ایا کدام راه بهتر است که ازین بیماری مزمن رهای یابم یانه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   امیدوارم شکل بیماری تان از انواع خفیف و بطئی باشد. کم کردن استرس ، نرمش و ورزش ملایم و مستمر و درمانهای شامل ویتامینها و آنتی اکسیدانها ( ویتامین ئی و غذاهای گیاهی حاوی رنگدانه زرد و قرمز ) روغن زیتون و ماهی، روغن یا خود نارگیل در کنار غذاهای تان و امیدواری به کشفیات جدید که هر چندگاه خبرهای امیدوارکننده بدست میرسد

 9. Reza می‌گوید:

  بیش از ۳۵ سال است که استیون ویلیام هاوکینگ٬ فیزیکدان نظری، نویسنده و کیهان‌شناس نیز به بیماری ALS مبتلاست. و عجیب اینکه وی از نظر ذهنی هنوز فعال است. آیا ممکن است به دلیل مراقبت و رسیدگی ویژه ای که نسبت به این بیمار صورت گرفته٬ باعث شده که وضعیت کلی ایشان٬ همچون یک استثنا٬ در میان سایر افراد مبتلا به ALS باشد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هم نوع سیر کند روند بیماری و هم مراقبتهای فوق ویژه در مرحله پیشرفته بیماری دلیل زنده ماندن این دانشمند انگلیسی است

 10. fakhruddin می‌گوید:

  تشکر دکتر
  به نظرشماکدام کشور ها طبابت شان درعرصه بیماریALSپیش قدم است که برای تداوی برویم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این روزها هر تحقیق و کشف از هر جای دنیا در مقالات و کنفرانسها در همه جا مطرح میشود. ممکن است در جاهائی درمانهای آزمایشی بکار گرفته شود ولی قرار گرفتن فرد در برنامه طولانی مدت آزمایشی در کشور غریبه نه عملی ونه به صلاح است.

 11. Reza می‌گوید:

  اگر رنگ کف دست قرمز یا به رنگ صورتی باشد نشانه ای از بیماری ALS است؟
  آیا بطور کلی قرمز بودن کف دست نشانه ی ناسلامتیست؟

 12. fakhruddin می‌گوید:

  سلام جناب دکتر
  من مراحل شدید این بیماریALS را گذشتاندم که بلعیدن غذا هم برایم مشکل بود امافعلا به فضل خداوندج صحت یاب شدم حال خودم راه میروم .تنهامشکل من دربلند شدن ودویدن است ایادویدن امکان دارد . ویک سوال دیگر اینکه یک بیمارستان درکشور چین ساخته شده خاص برای مریضان MND ALS معلومات دارید ایا واقعیت دارد یاخیر .
  جناب دکترلطفا skyp ایمل تان رابنویسید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   جای شکر است که مشکل بلع تان بهتر شده با تمرینهای حرکتی از نوع قدرتی و فیزیوتراپی امکان بهبودی بیشتر به درجاتی وجود دارد ولی تا چه حد قابل پیش بینی نیست. اگر در چین درمان موثری وجود داشت میبایستی در مطبوعات پزشکی که همه روزه اخبار بروز منتشر میشود خبری نوشته میشد، تابحال چنین چیزی منتشر نشده است. من به جهت تراکم مشغله صرفآ با کار بران از این طریق در تماس هستم.

 13. fakhruddin می‌گوید:

  جناب دکتر ایااب هواهم تاثیرات درپیشرفت مثبت ومنفی مریضی als mnd داردیاخیر .
  ایا هواگرم مفید است یاهوای سرد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هوای متعادل بهتر است. در بعضی شرایط اقلیمی و ژنتیک بیماری شایع است ولی در مجموع میشود گفت که یک مسئله تصادفی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>